flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

рекомендації щодо застосування положення

  УКРАЇНА

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

76000, м. Івано-Франківськ, вул.Грюнвальдська,11, тел. 77-88-00, 77-88-02, т/ф. 53-91-34, e-mail: inbox@if.court.gov.ua

Щодо деяких питань застосування
Положення про помічника судді
Суду загальної юрисдикції

З метою забезпечення реалізації положень частини першої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року №14 затверджено Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції (далі - Положення про помічника судді).
У зв'язку з надходженням до Державної судової адміністрації України, Ради суддів України звернень щодо питань, які виникають у процесі застосування Положення про помічника судді та на виконання пункту 3 рішення Ради суддів України від 24 червня 2011 року № 27, повідомляємо.
Відповідно до статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожний суддя суду загальної юрисдикції може мати помічника. Отже, кількість посад помічників має відповідати кількості посад суддів відповідного суду, фактичне укомплектування посад помічників суддів здійснюється з урахуванням кількості судців, які набули повноважень у встановленому законом порядку.
Після офіційного надходження тексту Положення про помічника судді до суду необхідно організувати ознайомлення з ним суддів та під розпис - помічників судців.
З прийняттям Положення про помічника судці може бути переглянутий штатний розпис суду та повинен бути виданий організаційно - розпорядчий наказ стосовно попередження помічників суддів про зміну істотних умов праці, а саме: про укладення за наявності подання відповідного судді строкового трудового договору. При цьому необхідно дотримуватись вимог статей 32,49 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України).
При вивільненні працівників у випадку зміни в організації праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 492КЗпП України.
Про наступне вивільнення працівники персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці. Таким чином, про зміни в організації праці помічники суддів персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці до запровадження таких змін, наприклад шляхом ознайомлення з наказом під розписку з проставленням дати ознайомлення.
Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації праці за наявності подання судці відповідного суду помічникам суддів пропонується перехід на умови строкового трудового договору. У разі відсутності такого подання їм може бути запропоновано іншу роботу в апараті суду.
У разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці (від укладення строкового трудового договору) трудовий договір з ним припиняється згідно з пунктом 6 частини першої статті 36 КЗпП України з дотримання вимог трудового законодавства.
При неможливості переходу працівника за його згодою на строковий трудовий договір за посадою помічника судді або неможливості переведення на іншу посаду в апараті суду, він підлягає звільненню на підставі пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП України з дотриманням вимог трудового законодавства.
Помічники суддів, з якими неможливо укласти строковий трудовий договір через відсутність судді (наприклад: вакансія, перебування у відпустці для догляду за дитиною тощо), мають бути попереджені в установленому порядку про зміну істотних умов праці та продовжують працювати на умовах безстрокового трудового договору до моменту набуття суддею відповідних повноважень.
На підставі подання судді, який набув повноважень, та письмової згоди (заяви) помічника судді видається наказ про зміну істотних умов праці та перехід на строковий трудовий договір. Безпосередньо після видання такого наказу помічники суддів ознайомлюються з новими посадовими інструкціями.
Чинні на даний час посадові інструкції помічників суддів підлягають перегляду та приведенню у відповідність із Положенням про помічника судді. Посадові інструкції помічників суддів розробляються кадровою службою суду або спеціалістом, на якого покладено ведення кадрової роботи в суді та затверджуються головою відповідного суду. Із затвердженою посадовою інструкцією помічник судді ознайомлюється особисто під розпис із зазначенням дати. Помічнику судді видається під розписку копія посадової інструкції.
У разі закінчення повноважень суді відповідного суду помічник судді звільняється із займаної посади за поданням судді на підставі пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП України у зв'язку з закінченням дії строку трудового договору.
Згідно з частиною другою статті 9 Закону України «Про державну службу» регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті судів здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 88-р посади помічників суддів судів загальної юрисдикції віднесені до відповідних категорій посад державних службовців.
Особливості статусу і умов діяльності помічників суддів судів загальної юрисдикції визначені статтею 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", за якою на помічників суддів поширюється дія Закону України "Про державну службу" та Положення про помічника судці.
Відповідно до частини другої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою.
Враховуючи складність та обсяг повноважень помічників суддів, пунктом 6 розділу II Положення про помічника судді визначені вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня помічника судді ~ бакалавр, спеціаліст та магістр;
Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня посади помічника судді конкретного суду визначаються в посадовій інструкції та не можуть бути занижені порівняно з вимогами Положенням про помічника судді. Призначення на посади помічників суддів осіб з неповною вищою освітою (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) Положенням не передбачено, оскільки її наявність передбачає уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Оскільки Закон України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає право судді самостійно здійснювати добір помічника, то згідно з абзацом першим статті 15 Закону України "Про державну службу" призначення на посаду помічника судді здійснюється за поданням судді без конкурсного відбору.
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну службу» та Порядком видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 2І2, помічники суддів мають право на отримання винагороди за сумлінну безперервну працю.
Відповідно до пункту 2 зазначеного Порядку грошова винагорода видається один раз на п'ять років за умови зразкового виконання посадових обов'язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків (далі - щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов'язків та завдань оцінений як "добрий" і "високий". При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п'ять років.
Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцямиі покладених на них обов'язків і завдань затверджений наказом Головдержслужби України від З1 жовтня 2003 року №122, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 року за №1063/8384.
Крім того, з огляду на положення абзацу п'ятого пункту 2 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922, особи, призначені на посаду на визначений термін, можуть проходити атестацію за власним бажанням.
Виходячи з наведеного, помічники підлягають щорічній оцінці та мають право за власним бажанням проходити атестацію в порядку, визначеному для інших державних службовців апаратів судів.
Також повідомляємо, що дія цього Положення не поширюється на посади помічника голови суду та помічника заступника голови суду, оскільки ці посади є посадами державних службовців в апараті суду.


Начальник управління                                                                                                                                    О.І.Рибак