flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про територіальне управління

  

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

 

 

05.04.2011р.                           м.Київ                                    № 82

 

 

 

 

Про затвердження Положення

про територіальні управління

Державної  судової адміністрації України  

Відповідно до частини 5 статті 147, частини шостої статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та підпункту сьомого пункту сьомого Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12,     

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України. 

 

2.     Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень розмістити текст цього наказу та Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України на офіційному веб-порталі "Судова влада України". 

 

3.     Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати наказ та Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.   

 

4.     Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати текст цього наказу та Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України до місцевих судів та вжити заходів щодо проведення державної реєстрації увідповідності до вимог чинного законодавства.

 

 

 

5.     Визнати таким, що втратив чинність наказ Державної судової адміністрації України від 16 листопада 2004 року № 205 "Про затвердження Положення про територіальні управління державної судової адміністрації". 
6. Контрольза виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

 

 

 

 

Голова                                                                                                                                   Р.Кирилюк 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Державної судової
 
адміністрації України
 
від "05" 04  2011 р. № 82
 
 ПОЛОЖЕННЯ
 
 
про територіальні управління Державної судової адміністрації України
 
1.Територіальні управління Державної судової адміністрації України (далі - територіальні управління) утворюються в Автономній РеспубліціКрим, областях, містах Києві та Севастополі і входять до системи органів Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України).
 
2.       Територіальні управління є територіальними органами ДСА України та їй підпорядковуються.
3.     Територіальні управління у своїй діяльності керуються
Конституцією і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з'їзду
суддів України та Ради суддів України, Положенням про ДСА України,
наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
4.               Основним завданням територіальних управлінь є організаційне забезпечення діяльності місцевих судів, з метою створення належних умовдля їх функціонування, суддів та забезпечення роботи суддівського самоврядування.
5.               Територіальні управління відповідно до покладеного на них завдання:
 
1)забезпечують належні умови діяльності місцевих судів;
2)    забезпечують у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежність, недоторканність і безпекусуддів місцевих судів;
 
3)           забезпечують організацію роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет Українивідповідно до потреб місцевих судів;
4)           узагальнюють потреби місцевих судів в матеріально-технічному забезпеченні та здійснюють його відповідно до бюджетних асигнувань;
5)           організовують та фінансують будівництво і ремонт будинків та приміщень місцевих судів, їх технічне оснащення та укладають відповіднідоговори, відповідно до вимог законодавства;


6)      організовують комп'ютеризацію місцевих судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судовоїдіяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;
7)              забезпечують місцеві суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державномубюджеті України на фінансування відповідних судів;
 
8)        забезпечують місцеві суди та суддів цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;
9)        організовують роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву у місцевих судах;
 
10)     контролюють стан діловодства, тобто процеси, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи із службовими документами у місцевих судах;
11)     здійснюють у межах своєї компетенції соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату місцевихсудів;
12)     беруть участь у межах своєї компетенції у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікуваннясуддів місцевих судів, працівників апарату місцевих судів та працівників територіальних управлінь, а також у забезпеченні суддів місцевих судівслужбовим житлом;
13)    здійснюють виплати передбачені законодавством народним засідателям в межах бюджетних асигнувань;
14) вживають заходів щодо створення належних умов для здійснення суддівського самоврядування;
15)   взаємодіють з апеляційними судами з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів;
16)       взаємодіють з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів;
17)       організують роботу служби судових розпорядників у місцевих судах;
 
18)   координують діяльність керівників апарату місцевих судів, вивчають практику організації діяльності цих судів, розробляють і вносять у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
 
 
19) вивчають кадрові питання апарату місцевих судів, прогнозують у межах своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносять пропозиції щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
 

 

20)   забезпечують необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату місцевих судів, беруть участь у створенні системи підвищення кваліфікації;
 
21) надають методичну та практичну допомогу з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та проходження державної служби у апараті місцевого суду;
 
22)      забезпечують проходження навчальної практики в місцевих судах;
23)      беруть участь в організації роботи зі створення бібліотек місцевих судів та формуванні їх фондів;
24)      здійснюють відповідно до законодавства ефективне використання та збереження об'єктів державної власності;
25)      здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють причини і умови, що породжують скарги громадян, та вживають заходів до їх усунення;
26)      беруть участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці проектів нормативно-правових актів;
27)    забезпечують здійснення представництва у встановленому законодавством порядку інтересів ДСА України в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, ведуть претензійно-позовну роботу;
 
28) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
 
6. Територіальні управління мають право:
 
1)одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань необхідну інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
2)        вживати заходів щодо контролю за станом діловодства, діяльності служби судових розпорядників, за станом та наявністю матеріальнихцінностей, які обліковуються у місцевих судах;
3)   за результатами контрольних заходів ініціювати питання про усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення.
7. Територіальне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДСА України.
Начальник територіального управління не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчоїдіяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті отримання
прибутку.

 

Начальник територіального управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальне управління завдань.
Заступника начальника територіального управління призначає на посаду та звільняє з посади Голова ДСА України.
Посадові особи територіального управління є державними службовцями.
8. Начальник територіального управління:
1)керує діяльністю територіального управління;
2)      організовує роботу територіального управління та визначає функції заступника начальника та керівників структурних підрозділів, службовіобов'язки працівників територіального управління;
3)      представляє територіальне управління в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установахта організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
4) у межах компетенції видає накази та контролює їх виконання;
5)      подає Голові ДСА України на затвердження структуру і штатний розпис територіального управління;
6) призначає на посади за результатами проведеного територіальним управлінням конкурсного відбору відповідно до законодавства про державнуслужбу та звільняє з посад працівників територіального управління;
7)      за поданням голови місцевого суду призначає на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду тазвільняє їх з посади;
8)      за поданням голови місцевого суду застосовує до керівників апарату суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягненнявідповідно до закону;
9)      присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;
10) затверджує за погодженням з головою місцевого суду структуру та штатну чисельність апарату місцевого суду, в межах видатків на утримання відповідного суду;
 
11) вносить подання Голові ДСА України про присвоєння рангів державного службовця працівникам територіального управління;
 
12) затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління;
13)   звітує Голові ДСА України про діяльність територіального управління;

 

14) здійснює інші передбачені законом повноваження.
9.   Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції територіального управління, обговорення найважливіших напрямків організації діяльності місцевих судів в територіальному управлінні утворюється колегія, склад якої затверджується начальником територіального управління. До складу колегії входять начальник територіального управління (голова колегії), його заступник, інші посадові особи територіального управління, а також керівники апаратів місцевих судів, яких визначає начальник територіального управління.
До складу колегії в установленому порядку (за згодою) можуть бути включені судді (в тому числі ті, які займають адміністративні посади) відповідних місцевих та апеляційних судів, працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, члени громадських організацій та інші особи.
Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника територіального управління.
10. Територіальне управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в установах Державного казначейства України та банках.