flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про постійний комітет з конкурсних торгів територіального управління державної судової адміністрації в Івано-Франківській області

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Наказ територіального управління

                                                                                      Державної судової адміністрації України

                                                                                      в Івано-Франківській області

                                                                                      від «_19_» __січня__ 2012 р. № _05/1_

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

територіального управління Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області

 

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області (далі – Комітет) - службові (посадові) особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (№ 2289-VI) (далі - Закон).

2. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Комітету та їх неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується законодавством у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також цим Положенням.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності Комітету 

4. Склад Комітету та Положення про нього затверджуються наказами територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

Членами Комітету є працівники територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області в кількості не менше 5 осіб.

5. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу Комітету вносяться за поданням голови Комітету та затверджуються наказами територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

6. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається наказом територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг.

7. Голова Комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

8. За рішенням Комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

9. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету.

10. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

11. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону.

12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

13. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету.  У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

IІI. Головні функції Комітету

14. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

14.1. планує проведення процедур закупівель;

14.2. складає та затверджує річний план державних закупівель;

14.3. здійснює вибір процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель;

14.4. проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;

14.5. забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених законодавством;

14.6. забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

14.7. готує, затверджує та надає особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації) документації;

14.8. надає роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів;

14.9. визначає необхідність застосування та проведення попередньої кваліфікації;

14.10. організовує приймання, зберігання, розкриття пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів;

14.11. проводить переговори з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлює документи, необхідні для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому Законом порядку;

14.12. розглядає звернення з вимогами щодо усунення порушення під час проведення закупівлі;

14.13. сприяє органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створює належні умови для проведення перевірок, надає у встановлений строк необхідні документі і відповідні пояснення;

14.14. оприлюднює інформацію про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

14.15. веде необхідну звітність щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог Закону;

14.16. вживає на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

14.17. забезпечує надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

14.18. здійснює інші функції, передбачені Законом.

ІV. Права та обов'язки голови та членів Комітету

15. Голова Комітету:

15.1. веде засідання Комітету;

15.2. вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комітету;

15.3. призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету;

15.4. визначає функції кожного члена Комітету;

15.5. вносить на розгляд начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області пропозиції щодо складу Комітету, внесення до нього змін та з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

15.6. приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

15.7. пропонує порядок денний засідань Комітету;

15.8. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

16. Рішення голови Комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету заносяться до протоколу засідання Комітету.

17. Рішення голови Комітету щодо створення робочих груп Комітету, заміщення відсутніх членів Комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.

18. Голова Комітету (виконуючий обов'язки голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог законодавства.

19. Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови Комітету (виконуючий обов'язки голови) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

20. Секретар Комітету призначається головою Комітету і забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

21. Секретар Комітету забезпечує надання особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), документації з конкурсних торгів та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчених підписом голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплених печаткою територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

22. Якщо секретар Комітету відсутній на його засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Комітету.

23. Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

24. Члени Комітету мають право:

брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті рішень;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

виносити питання на розгляд Комітету;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

25. Члени Комітету зобов'язані:

дотримуватись вимог законодавства у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, у тому числі цього Положення;

організовувати від імені територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації);

брати участь у засіданнях Комітету особисто;

об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників процедур закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

визначати переможців процедур закупівель, пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері.

26. Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

V. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

27. Комітет з дозволу начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, має право залучати на договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою), а також здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати.

28. Заступник голови, члени та секретар Комітету за поданням голови Комітету можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

VІ. Відповідальність

29. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

30. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань закупівель.