flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок проведення співбесіди на заняття вакантних посад керівника (заступника керівника) апарату місцевих судів області

  

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Територіального управління Державної судової адміністрації України в

Івано-Франківській області

від 10 квітня 2012 р. N 13 

 

ПОРЯДОК

проведення співбесіди на заняття вакантних посад керівника

(заступника керівника) апарату місцевих судів області

 

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться співбесіда на заняття вакантних посад керівника (заступника керівника) апарату місцевих судів області четвертої категорій (далі - співбесіда).

2. Співбесіда повинна забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Співбесіда може проводитись лише за наявності вмотивованого подання голови відповідного місцевого суду області.

4. Співбесіда проводиться начальником територіального управління з участю заступника начальника територіального управління та голови відповідного місцевого суду області, який підготовив подання на відповідного керівника (заступника керівника) апарату місцевого суду області.

Умови проведення співбесіди

5. Умови проведення співбесіди відповідно до цього Порядку визначаються начальником територіального управління, який призначає на посади та звільняє з посад керівника та заступника керівника апарату місцевого суду області.

6. Рішення про дату проведення співбесіди приймається начальником територіального управління за наявності обґрунтованого подання голови відповідного місцевого суду області.

7. До участі у співбесіді не допускаються особи, які:

-         визнані в установленому порядку недієздатними;

-         мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

-         у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

-         позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-         в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які рекомендовані головою відповідного місцевого суду області

для участі у співбесіді, є кандидатами на зайняття вакантної посади

державного службовця (далі – кандидати).

Прийом та розгляд документів на участь у співбесіді

9. Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

наявність повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади чи  

стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах

управління не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах

управління не менше 7 років;

вільно володіти державною мовою.

10. Головою відповідного місцевого суду області для участі керівника (заступника керівника) апарату у співбесіді подаються до територіального управління, такі документи:

- подання про призначення керівника (заступника керівника) апарату місцевого суду області, в якому зазначається:характеризуючі дані (дата народження, місце реєстрації та проживання, громадянство, сімейний стан), інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (рекомендації, наукові публікації тощо) (додаток 1);

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

11. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

12. Кадрова служба територіального управління перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на заміщення вакантних посад керівника (заступника керівника) апарату місцевого суду області, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

13. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням начальника територіального управління до співбесіди не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

14. Подані документи зберігаються у кадровій службі територіального управління та формуються відповідні особові справи.

Проведення співбесіди та відбір кандидатів

15. Співбесіда проводиться начальником територіального управління, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду керівника (заступника кранівника) апарату місцевого суду області.

16. Кадрова служба за погодженням з начальником територіального управління визначає дату проведення співбесіди та повідомляє голову відповідного суду та кандидатів про місце і час її проведення.

17. Під час співбесіди перевіряються знання кандидатами Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів»  та «Про засади запобігання і протидії корупції».

18. Кандидати, які не пройшли співбесіди, не можуть бути призначені на посаду.

19. Повторне призначення кандидатів, які не пройшли співбесіди, може переглядатись начальником територіального управління через один місяць.

20. При проведені співбесіди кандидата з начальником територіального управління, присутність голови відповідного місцевого суду є обов‘язковою.

21. Проведення співбесіди оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми.

22. Рішення про призначення на посаду кандидатів приймає начальник територіального управління протягом місяця з дня проведення співбесіди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

УКРАЇНА

(назва суду, адреса)

 

__ __________ 20 ___ р.

Начальнику Територіального

управління Державної судової

адміністрації України в Івано-

Франківській області

_____________________________

(прізвище та ініціали)

 

ПОДАННЯ

Відповідно до ч. 3 ст.ст.148, 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

прошу призначити на вакантну посаду керівника (заступника керівника) апарату

________________ суду

______________________________

(П.І.П.)

______________________________

(дата народження)

______________________________

(адреса реєстрації та місця проживання)

______________________________

(відомості про громадянство та освіту)

______________________________

(контактний телефон)

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(необхідно зазначити трудову діяльність, досягнення, присвоєні ранги, категорія, характеризуючі дані, а

також навести переконливі аргументи відповідності кандидата займаній посаді)

 

 

Голова _____________________ суду       ______________                                           ____________________

 

                                                                                          (підпис)                                          (ініціали та прізвище)