flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про Державну судову адміністрацію України

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням Ради суддів України
від «22» жовтня 2010 року № 12
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну судову адміністрацію України
 
1. Державна судова адміністрація України (ДСА України) є органом в системі судової влади, діяльність якого підзвітна з’їзду суддів України.
ДСА України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів, представляє суди у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, установлених законом.

2. ДСА України у своїй діяльності керується  Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з’їзду суддів України та Ради суддів України, цим Положенням.     
3. Основними завданнями ДСА України є:                                             
організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
забезпечення  належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування;
участь у формуванні судів загальної юрисдикції у межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».    
4. ДСА України відповідно до покладених на неї завдань:
1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
2) забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку  пропозиції щодо її вдосконалення;
4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції;
7) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;
8) організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
9) забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
10) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб;
11) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
12) організовує діяльність служби судових розпорядників;
13) затверджує положення про бібліотеку суду та вживає заходів для створення бібліотек у судах;
14) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування;
15)  погоджує положення про автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції;
16)  визначає кількість суддів  у суді загальної юрисдикції за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів;
17) затверджує за погодженням із головою апеляційного суду структуру і штатну чисельність апарату апеляційного суду у межах видатків на утримання відповідного суду;       
18) забезпечує ведення офіційного веб-порталу судової влади;
19) здійснює матеріальне і соціальне забезпечення працівників апарату судів та ДСА України;    
20) організовує та контролює діяльність територіальних управлінь ДСА України, засновує в установленому порядку засоби масової інформації; 
21) виконує відповідно до законодавства функції з управління 
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА України;           
22) організовує та фінансує будівництво,  ремонт будинків і  приміщень судів, забезпечує їх технічне оснащення;
23) організовує проведення планово-фінансової роботи, ведення 
бухгалтерського обліку в  судах,  територіальних  управліннях ДСА України;
24) здійснює внутрішній контроль за використанням бюджетних
коштів і  матеріальних  ресурсів  у судах,  територіальних управліннях,  на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери   управління ДСА України, аналізує ефективність використання бюджетних коштів їх розпорядниками нижчого рівня та одержувачами на основі поданих ними звітів;
25) забезпечує у  межах своїх повноважень медичне обслуговування та  санаторно-курортне лікування суддів, у тому числі суддів у відставці, працівників апарату судів, уживає заходів щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;
26) здійснює видатки на проведення заходів із поховання  та увічнення пам'яті суддів, у тому числі суддів у відставці;
27) забезпечує суди та суддів символами судової влади  (Державний Прапор України,  зображення  Державного  Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;
28) затверджує зразки бланків і печаток судів, а також забезпечує  виготовлення посвідчень  судді,  голови  суду  та  його заступника, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
29) забезпечує у межах повноважень, визначених законом, у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними  органами  незалежність, недоторканність та безпеку суддів;
30) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, контроль за її збереженням у судах та територіальних управліннях ДСА України; здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;
31) розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції ДСА  України, вживає заходів щодо усунення причин та умов, які породжують такі звернення;         
32) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. ДСА  України має право:
1) одержувати від судів загальної юрисдикції, органів суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати вчених, спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до її компетенції;
3) скасовувати в межах своїх повноважень акти територіальних управлінь у разі їх невідповідності актам законодавства та рішенням ДСА України;
4) утворювати в разі потреби за погодженням із керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади комісії, робочі та експертні групи, залучати в межах своїх повноважень спеціалістів та скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
6. ДСА України очолює Голова, якій призначається на посаду і звільняється з посади Радою суддів України.
Голова ДСА України не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку.
Голова ДСА України має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови ДСА України.
7. Голова ДСА України:
1) керує діяльністю ДСА України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
2) організовує роботу ДСА України, визначає функції заступників Голови ДСА України;
3) призначає на посади за результатами проведеного ДСА України відповідно до законодавства про державну службу конкурсного добору та звільняє з посад працівників ДСА України; за поданням голови відповідного суду призначає на посади керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, їх заступників та звільняє їх з цих посад;
4) призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
5) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;
6) присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх заступникам ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;
7) затверджує положення про територіальні управління ДСА України та  визначає службові обов’язки працівників ДСА України;
8) встановлює посадові оклади працівників ДСА України та її територіальних управлінь, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;
9) звітує про діяльність ДСА України перед з’їздом суддів України, інформує про діяльність ДСА України Раду суддів України та конференції суддів щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації;
10) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;
11) затверджує за поданням начальника територіального управління ДСА України структуру і штатний розпис територіального управління ДСА України; 
12) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України;
13)  представляє в установленому порядку працівників ДСА України до відзначення державними нагородами;
14) затверджує за погодженням із Радою суддів України положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, зразки форменого одягу судових розпорядників;         
15) призначає на посади та звільняє з посад начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників;
16) призначає керівників державних підприємств, що діють на основі державної власності, які передані в управління ДСА України;
17) здійснює інші передбачені законом повноваження.
8. Голова  ДСА України  у межах  своїх  повноважень  на  основі та  на          виконання актів законодавства видає накази, організовує їх виконання.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСА України, та обговорення основних напрямів її діяльності в ДСА України  утворюється колегія.
До складу колегії входять Голова ДСА України (голова колегії), його заступники, керівники структурних підрозділів ДСА України і територіальних управлінь, а також керівники апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, яких визначає Голова. До складу колегії можуть входити й інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов’язків Голова ДСА України.
Рішення колегії вводяться в дію наказами Голови ДСА України.
10. У процесі підготовки та  виконання рішень щодо організаційного забезпечення діяльності судів Головою ДСА України можуть утворюватися консультативні та дорадчі органи.      
Склад та положення про консультативні та дорадчі органи затверджуються Головою ДСА України.
11. Структура ДСА України затверджується Головою ДСА України  за погодженням із Радою суддів України.
Штатний розпис ДСА України затверджується її Головою.
12. ДСА України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та  рахунки в органах Державного казначейства України.